அமரர் தர்மலிங்கம் புஸ்பலதா

தோற்றம்:
06.11.1964
மறைவு:
08.03.2018
ஆண்டு:
31ஆம் நாள்