அமரர் கந்தையா தர்மலிங்கம்

தோற்றம்:
10.07.1928
மறைவு:
10.05.2018
ஆண்டு:
-