அருளப்பு அமலதாஸ்

தோற்றம்:
18.02.1943
மறைவு:
23.07.2011
ஆண்டு:
6ஆம் ஆண்டு