ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்பாள் தேவஸ்தானம், எழுதுமட்டுவாழ்

அறிவித்தல்