நாராணபிள்ளை கனகரெத்தினம்

தோற்றம்:
15.07.1943
மறைவு:
03.10.2018
ஆண்டு:
31ஆம் நாள்