அமரர் புவேந்திரா இராஜக்கோன்

அரசாங்க மருந்தாளர்

தோற்றம்:
01.09.1941
மறைவு:
09.11.2013
ஆண்டு:
5 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி