வீடு வளவு விற்பனைக்குண்டு

வீடு வளவு விற்பனைக்குண்டு
37, மூத்த விநாயகர் வீதி, கச்சேரி நல்லூர் வீதியில் ஒரு பரப்புக் காணியும் வீடும் விற்பனைக்குண்டு. நாலுபக்கமும் மதிலும் மற்றும் அடிப்படை வசதியும் கொண்டது. தரகர் தேவையில்லை.
076 233 1972 077 1822 718