அ.நீலியனாடோ அடம்ஸ் அலோசியஸ்

(ஏஞ்சல் சர்வதேசப் பாடசாலை - உயிரியல் பிரிவு மாணவன்)

தோற்றம்:
27.06.2000
மறைவு:
29.11.2017
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி