செல்வி விஜயலக்சுமி கதிர்காமலிங்கம்

(கணக்காளர்)

தோற்றம்:
தோற்றம் 24 . 09 . 1960
மறைவு:
மறைவு 17 . 11 . 2018
ஆண்டு:
நன்றி நவிலலும் வீட்டுக்கிருத்திய ஆத்மசாந்தி பிரார்த்தனை அழைப்பும்