தி.ச.வரதராசன் (வரதர்)

தோற்றம்:
01.07.1924
மறைவு:
21.12.2006
ஆண்டு:
12 ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி