சொக்கலிங்கம் சிவநாயகம்

பிறப்பிடம்:
யாழ்ப்பாணம் கந்தர்மடம் மணல்தறை ஒழுங்கை
வசிப்பிடம்:
யாழ்ப்பாணம் கந்தர்மடம் மணல்தறை ஒழுங்கை
காலமான திகதி:
06.01.2019
இறுதிக் கிரியை நடைபெறும் திகதி:
08.01.2019
தகவல்: குடும்பத்தினர்
முகவரி: 43, மணல்தறை ஒழுங்கை, கந்தர்மடம், யாழ்ப்பாணம்.
தொடர்பு: 077 519 8741