அமரர் சபாபதி நாராயணன்

(ஓய்வு பெற்ற கிராம அலுவலரும், சமாதான நீதிவானும்)

தோற்றம்:
16.07.1943
மறைவு:
11.01.2003
ஆண்டு:
16 ஆம் ஆண்டு