அமரர் லில்லிமேரி பிரான்ஸிஸ் பிள்ளை

தோற்றம்:
19.04.1930
மறைவு:
11.12.2018
ஆண்டு:
31 ஆம் நாள் நினைவஞ்சலி