மானார் துரைசிங்கம்

தோற்றம்:
13.08.1949
மறைவு:
01.02.2018
ஆண்டு:
1 ஆம் ஆண்டு