அமரர் பொன்னம்பலம் நடராசா

(நடா)

தோற்றம்:
18.08.1947
மறைவு:
30.01.2015
ஆண்டு:
4ஆம் ஆண்டு