அமரர் சூசைப்பிள்ளை வேதநாயகம்

தோற்றம்:
08.02.1942
மறைவு:
02.02.2007
ஆண்டு:
12 ஆம் ஆண்டு